Tento web má sloužit jako internetový rozcestník - snaží se "jemně" nahradit strojnické tabulky on-line (v digitální verzi), avšak neopomíjíme ani strojnické tabulky v tištěné podobě.

Máme v úmyslu tento celý web systematicky rozvíjet - chceme, aby bylo vše pohromadě na jednom místě. Již nyní se nám podařilo shromáždit mnoho odkazů na užitečné tabulky, které mnohdy nemáte šanci najít přes vyhledávače. Některé tabulky jsou ke stažení (download PDF, XLS, DOC apod.).

Veškeré strojnické tabulky a specializované kapesní tabulky, které najdete na této stránce, zakoupíte v knihkupectví BEN - technická literatura. A také na strojírenském veletrhu MSV Nitra.

 

Amper BRNO

Strojnické tabulky

Strojnické tabulky zachycují programové změny v oblasti tvorby nových norem, čímž přispívají ke splnění cílů výuky ve všech zařízeních středních odborných škol a učilisť. Podávají přehled o nejnovějším stavu norem v technickém kreslení, materiálech, potrubí a armaturách a výrobních pomůckách. Výběr byl proveden podle dlouholetých zkušeností pedagogických pracovníků i zkušeností z praxe. Strojnické tabulky jsou výběrem z českých technických norem, mezinárodních norem ISO i z evropských norem. Nové čtvrté doplněné vydání!


autor J. Leinveber, P. Vávra
obj.č. 140225


Zaujaly vás tato tabulky? Objednejte si je právě zde.

Dílenské tabulky

Kniha představuje souhrn důležitých poznatků a údajů z vybraných oborů strojírenství a příbuzných oborů sestavený do přehledných tabulek. Podává přehled základních informací z matematiky, fyziky, mechaniky, technického kreslení, uvádí výběr strojírenských materiálů a metod obrábění, tváření, svařování a pájení atd. Obsahuje pečlivý výběr z odborné literatury, platných standardů, (ČSN, EN, ISO) a dalších závazných předpisů, nejnovějších firemních podkladů (katalogů) i z praktických zkušeností, potřebný pro každodenní dílenskou praxi.


autor V. Beneš a kol.
obj.č. 141052


Zaujaly vás tato tabulky? Objednejte si je právě zde.

Strojnické tabulky 1 pro školu a praxi

Koncepčně nové strojnické tabulky s následujícími prioritami: Technické kreslení je zpracováno na základě nejnovějších harmonizovaných norem. U strojních součástí jsou kromě rozměrů uvedeny také materiál a základní výpočetní vztahy pro dimenzování součástí. Výklad je ilustrován na obrázcích, grafech, schématech. Strojnické tabulky také shrnují základní informace z matematiky, fyziky, chemie, mechaniky, uvedeny jsou zákonné jednotky a veličiny. Vznikla tak nepostradatelná příručka kompendia znalostí pro strojírenství a příbuzné obory. Jedná se o jedinečnou pomůcku, která není jen strohým tabulkovým dílem, ale je zároveň strojírenskou příručkou, sloužící ke studiu odborných předmětů na středních i vysokých školách a technikům i inženýrům při řešení jak teoretických, tak praktických problémů.

autor J. Švercl, J. Řasa
obj.č. 140610

Zaujaly vás tato tabulky? Objednejte si je právě zde.

Strojnické tabulky 2 - pohony

Vydáním této druhé části Strojnických tabulek se dostávají do rukou všem, kteří pracují s výkresovou dokumentací ozubených a řetězových kol, řemenových a řetězových pohonů, i těm, kteří pracují v konstrukci nebo se dostávají do styku s výpočty ozubení a převodů na odborných školách od učilišť přes střední průmyslové školy, vyšší odborné školy až po vysoké školy, hodnoty potřebné pro výpočty, které nejsou běžně a v jednom svazku uváděné.

autor J. Švercl, J. Řasa
vydal Montanex
obj.č. 140271


Zaujaly vás tato tabulky? Objednejte si je právě zde.

CNC obráběcí stroje a jejich programování

Publikace je psána tak, aby byla srozumitelná široké odborné veřejnosti a svojí koncepcí vyhovuje i jako učebnice pro výuku na odborných školách všech stupňů se zaměřením na strojírenství. Jistě ji též využijí pracovníci ve strojírenství pro zvýšení své kvalifikace a rekvalifikace, a zárověň pracovníci podniků, které se modernizují a zavádí tuto progresivní techniku CNC. Je určena též pro pracovníky útvarů technologické přípravy výroby a technologického rozvoje, kde najdou informace na téma "Co umějí současné CNC stroje" a téma o ekonomice provozu CNC strojů. Na uvedených příkladech si lze, po předchozím prostudování, procvičit programování CNC, než následně přikročí studující k programování na simulátoru CNC stroje a na vlastním stroji.

autor Miroslav Štulpa
obj.č. 140865

Zaujaly vás tato tabulky? Objednejte si je právě zde.

Technologie zpracování kovů 1

Učebnice vysvětluje fyzikální, chemické a elektrotechnické základy, technologické vlastnosti používaných strojírenských materiálů, zkoušení, tváření, dělení a spojování materiálů, korozi a povrchovou úpravu, kontrolu, měření a zásady ochrany zdraví při práci.


autor CNTL
obj.č. 140221


Zaujaly vás tato tabulky? Objednejte si je právě zde.

Technologie zpracování kovů 2

Kniha je kompendiem odborných znalostí, potřebných v nejrůznějších oborech přípravy, které se zaměřují na zpracování kovů. Obsahuje v poměrně širokém záběru základní a dále speciální principy strojního obrábění. Přechází od principu klasického obrábění k obrábění s číslicovým řízením.


autor CNTL
obj.č. 140222


Zaujaly vás tato tabulky? Objednejte si je právě zde.

Technologie zpracování kovů 3

Učebnice z oblasti strojírenství obsahuje základní poznatky z teoretických disciplín matematiky a fyziky, mechaniky a elektrotechniky. Nabízí také základní výpočty ze strojírenské technologie (soustružení, frézování, vrtání, broušení, hoblování) a výpočty pro obrábění pomocí CNC techniky.


autor CNTL
obj.č. 140223


Zaujaly vás tato tabulky? Objednejte si je právě zde.

Kapesní tabulky pro technickou praxi

Kniha je zaměřena na to, aby její uživatel nalezl informace o materiálových značkách neželezných kovů. Obsahuje značky hliníku, mědi, niklu, hořčíku, olova a dalších kovů následujících zemí: Austrálie, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Indie, Itálie, Japonsko, Jugoslávie, Kanada, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Rakousko, Rusko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, USA, Velká Británie. V knize lze nalézt údaje chemického složení, čísla norem a informace o ekvivalentech tuzemských a zahraničních značek.


autor Normservis
obj.č. 140639


Zaujaly vás tato tabulky? Objednejte si je právě zde.

Kapesní tabulky pro technickou praxi

Formát 128 x 167 mm, rozsah 500 stran. Tabulky jsou výběrem ze 105 tuzemských norem. Jsou rozděleny do několika kapitol, které se zabývají základními oblastmi strojírenské praxe jako např. zobrazování na výkresech, lícování, strukturu (drsnost) povrchu, závity (rozměry, lícování, označování), konstrukční prvky (rýhování, vroubkování, středící důlky, zápichy, zahloubení pro šrouby, výběhy závitů, díry pro šrouby, otvory klíčů atd.), obrábění (ostření nástrojů, přídavky na obrábění atd.), svařování (požadavky na jakost, tvary a rozměry svarových ploch, tolerance, elektrody, dráty, pájky atd.), barevné úpravy a značení (tlakových nádob, potrubí), manipulaci s materiálem. Kniha obsahuje také základní vzorce pro výpočet rovinných i prostorových útvarů, mocniny, odmocniny, obvody a obsahy kruhů, hodnoty funkcí úhlů, atd.

autor Normservis
obj.č. 140640

Zaujaly vás tato tabulky? Objednejte si je právě zde.

Kapesní tabulky pro technickou praxi

Tabulky jsou výběrem ze 188 norem. Obsahují informace o všech šroubech, maticích a podložkách podle národních norem platných k 1.9.2002. Kromě rozměrů součástí příručka uvádí i jejich mechanické vlastnosti, povrchovou úpravu, elektrolyticky i neelektrolyticky nanášené povlaky, utahovací momenty šroubových spojů, konce šroubů, drážky šroubů, výběhy závitů, zatížení šroubů, tolerance atd. V samostatné kapitole je uvedeno i porovnání norem ČSN - DIN a DIN - ČSN. Pro snazší vyhledávání příručka obsahuje i přehledný obrazový rejstřík.

autor Normservis
obj.č. 140636


Zaujaly vás tato tabulky? Objednejte si je právě zde.

Kapesní tabulky pro technickou praxi

Tabulky jsou výběrem ze 188 norem. Obsahují informace o všech šroubech, maticích a podložkách podle národních norem platných k 1.9.2002. Kromě rozměrů součástí příručka uvádí i jejich mechanické vlastnosti, povrchovou úpravu, elektrolyticky i neelektrolyticky nanášené povlaky, utahovací momenty šroubových spojů, konce šroubů, drážky šroubů, výběhy závitů, zatížení šroubů, tolerance atd. V samostatné kapitole je uvedeno i porovnání norem ČSN - DIN a DIN - ČSN. Pro snazší vyhledávání příručka obsahuje i přehledný obrazový rejstřík.

autor Normservis
obj.č. 140638


Zaujaly vás tato tabulky? Objednejte si je právě zde.

Tabulky hmotností

Kapesní příručka je druhým doplňěným a aktualizovaným vydáním stejné příručky z roku 1997. Obsahuje hmotnosti nejčastěji používaných profilů. Rozměrové řady jednotlivých profilů jsou voleny tak, aby byly obsaženy alespoň celé rozměrové řady příslušných ČSN. U nejrozšířenějších profilů příučka obsahuje mnohem hustší rozměrovou řadu. Tím se rozšiřují možnosti použití. Hodnoty v tabulkách platí pro hustotu oceli. Pro jiné materiály lze uvedené hmotnosti násobit koeficienty, které jsou v příručce rovněž obsaženy.


autor Normservis
obj.č. 140637


Zaujaly vás tato tabulky? Objednejte si je právě zde.

Železné kovy

Příručka v dvojjazyčném provedení (v jazyce českém a anglickém), na formátu A4 v rozsahu 640 stran, obsahuje informace o značkách, normách, druzích, chemickém složení a zemi původu tvářených a litých ocelí, litin s lupínkovým a kuličkovým grafitem, zvláštních slitin železa na odlitky a temperovaných litin. V příručce je uvedeno přes 34000 materiálů Austrálie, Belgie, Brazílie, Bulharska, Číny, České (Slovenské) republiky, EHS, Finska, Francie, Itálie, Japonska, Jugoslávie, Kanady, Maďarska, Německa, Norska, Polska, Rakouska, Ruska, Španělska, Švédska, Švýcarska, USA a Velké Británie. Příručka slouží na poskytnutí základních informací o železných materiálech a jejich vzájemných náhradách. Z tuzemských materiálů příručka obsahuje normalizované v ČSN a další značky z podnikových norem výrobců.

autor Normservis
obj.č. 140642

Zaujaly vás tato tabulky? Objednejte si je právě zde.

Neželezné kovy

Příručka je druhým aktualizovaným stejného názvu. Vychází v době, kdy mezinárodní propojení průmyslu se stále více rozšiřuje a výroba se zajišťuje podle zahraniční konstrukční dokumentace, v níž označení materiálu odpovídá technickým normám země původu této dokumentace. Obsah této knihy je zaměřen na to, aby její uživatel nalezl snadno informace o ekvivalentech značek českých (slovenských) a zahraničních neželezných kovů, jejich vztahu na technické normy, včetně specifikace chemického složení. Kniha obsahuje téměř 18 000 značek. Z českých materiálů kniha uvádí všechny značky z ČSN vydaných k 1.1.2005 a některé z podnikových norem výrobců.

autor Normservis
obj.č. 140647


Zaujaly vás tato tabulky? Objednejte si je právě zde.
Strojnické tabulky (strojnícke tabuľky) bývají často nesprávně označovány jako Strojírenské tabulky, Strojní tabulky nebo jako Strojařské tabulky.